تغییرات شرکت شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

شرایط و مراحل ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری یکی از موارد جدید در حقوق جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون شرکت‌ها ترکیب می‌شوند و ماهیت اصلی سازمان‌های اولیه از بین می‌رود و یک سازمان یا شرکت جدید به وجود می‌آید.

ادامه مطلب